วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง

วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบังชื่อวารสาร: วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง: Journal of Science Ladkrabang
Print ISSN: 0857-9512
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 15 ม.ค.2563 วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี,สาขาวิชาชีววิทยา,สาขาวิชาฟิสิกส์,สาขาวิชาคณิตศาสตร์,สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาสถิติ กำหนดการออกเผยแพร่วารสาร 2 ฉบับต่อปี ประเภทบทความในภาษาไทยที่รับเผยแพร่ ได้แก่ บทความวิจัย (Research Article) และ บทความวิชาการ (Academic Article) วารสารกลุ่มที่ 2 วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง: Journal of Science Ladkrabang