14 August 2020

AutoCAD 2019 : 2D Drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ
AutoCAD 2019 : 2D Drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ

AutoCAD 2019 : 2D Drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ

ชื่อหนังสือ: AutoCAD 2019 : 2D Drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ
ชื่อผู้แต่ง: ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์  
Call Number: 620.00420285 4322561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 12 ก.ค. 2562  ปัจจุบัน AutoCAD 2019 ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่มุ่งเน้นความสะดวกและรวดเร็วในการเขียนแบบ โดยมีฟีเจอร์ใหม่ๆ ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่สําคัญ ช่วยอํานวยความสะดวกและช่วยลดเวลาในการทํางานเป็นอย่างมาก หนังสือ AutoCAD 2019 : 2D Drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ” เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมการใช้งาน AutoCAD 2019 สําหรับการเขียนแบบแปลน 2 มิติ เหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นใช้โปรแกรมที่ยังไม่เคยใช้ AutoCAD มาก่อนและเหมาะสําหรับผู้ที่มีประสบการณ์ที่ต้องการศึกษาการใช้ AutoCAD อย่างถูกต้องเป็นระบบภายในเล่มจึงมีแบบฝึกหัดงานสร้างตารางรายการแบบ งานเขียนแบบเครื่องกลและงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม เช่น การสอนปรับสภาพแวดล้อม Windows และ Autocad ก่อนการใช้งาน สอนหลักการเขียนใหม่แบบมาตรฐานใหม่ สำหรับเขียนแบบแปลน 2 มิติ สอนการเขียนตัวอักษรและการเขียนเส้นบอกขนาด หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้เริ่มต้นที่จะก้าวเข้าสู่ระดับมืออาชีพและยังเหมาะสำหรับนักเขียนแบบมืออาชีพที่ต้องการพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการเขียนแบบด้วยตนเอง


AutoCAD 2019 : 2D Drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ

About The Author

Related posts