รัฐธรรมนูญไทยกับการศึกษา

 

Title              :  รัฐธรรมนูญไทยกับการศึกษา: Thai Constitution and Education

Researcher       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย จันทร์เรือง
Department     :  Faculty of Laws, Siam University, Bangkok, Thailand

E-mail                :  Sommaichanruang@gmail.com

บทคัดย่อ             :  รัฐธรรมนูญเป็นพื้นฐานของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย นับแต่ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมเวลามา ๘๔ ปี ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว ๑๙ ฉบับ สําหรับบทบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษานั้น มีพัฒนาการกว้างขวางครอบคลุมการจัดการศึกษามากขึ้น โดยเน้นการพัฒนาคนเพื่อให้คนได้มีความรู้สําหรับพัฒนาสังคมและประเทศ

คำสำคัญ             :   รัฐธรรมนูญไทย, การศึกษา

Abstract            :  Constitution is a foundation of democratic political regime. Since the changing of its political regime from absolute monarchy to democracy with the King as head of state eighty four years ago (A.D. ๑๙๓๒ to A.D. ๒๐๑๖), Thailand has experienced nineteen national constitutions enacted. Regarding the legal provision on education, there has been a great deal of progress covering educational administration that focuses on human development, enabling the knowledge for societal and national development.

Keywords         :   Thai constitution, Education


Proceeding       :  การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ APHEIT Conference 2016                             

Link to Proceeding:    http://apheitconference.siam.edu/index.php/en/proceedings-2012-2016

Bibliography    :  สมหมาย จันทร์เรือง. (2559). รัฐธรรมนูญไทยกับการศึกษา. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 (หน้า 220). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

เว็บไซต์: https://law.siam.edu/

โทร.0-2457-0068, 0-2868-6000 ต่อ 5113 แฟกซ์ 0-2868-5554
E-mail :lawsiam@hotmail.com

Facebook โดยสามารถพิมพ์ชื่อ “คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม” ได้ทางช่อง  Search บน Page facebook
Hi5  สามารถ add  friend  โดยใช้ email : lawsiam@hotmail.com


Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “รัฐธรรมนูญไทยกับการศึกษา”

Your email address will not be published. Required fields are marked *