ลักษณะการติดต่อใช้บริการและความพึงพอใจในการใช้บริการรับส่งเงินตราระหว่างประเทศ ผ่านบริการเวสเทิร์นยูเนี่ยนในกรุงเทพมหานคร

 

Title              :  ลักษณะการติดต่อใช้บริการและความพึงพอใจในการใช้บริการรับส่งเงินตราระหว่างประเทศ ผ่านบริการเวสเทิร์นยูเนี่ยนในกรุงเทพมหานคร : Contact Feature Service and Satisfaction of Serving Foreign Currency Transfer via Western Union in Bangkok Metropolis

Researcher       :  อนุสรา จันทร์กามา และ ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง
Department     :  Master of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

E-mail                :   ton_tuy@hotmail.com

บทคัดย่อ             :   การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลระหว่างลักษณะการติดต่อใช้บริการและความพึงพอใจในการใช้บริการรับส่งเงินตราระหว่างประเทศ ผ่านบริการเวสเทิร์นยูเนี่ยนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้เครื่องมือในการวิจัย คือแบบสอบถามในการเก็บรวมรวบข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 57.7 มีอายุระหว่าง 35-44 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.8 ซึ่งมีสถานภาพสมรสมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.5 ระดับการศึกษาเป็นกลุ่มปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 45.3 มีอาชีพที่เข้าใช้บริการบ่อยๆ ส่วนมากทําธุรกิจส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 42.6 โดยมีรายได้ส่วนใหญ่อยู่ที่ 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.1 นอกจากนี้ผลการศึกษาเพิ่มเติมพบว่า ลักษณะการติดต่อใช้บริการ เกี่ยวกับช่วงเวลาในการติดต่อ ช่วงเวลา 14.31-16.30 น. คือช่วงที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 21 มีความถี่ในการใช้บริการประมาณ 1-2 ครั้งต่อเดือนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.4 และ วัตถุประสงค์ของการเลือกใช้บริการเพื่อทําธุรกิจระหว่างประเทศมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.7 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะการติดต่อใช้บริการทางด้านช่วงเวลาในการติดต่อมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรับส่งเงินตราระหว่างประเทศในทุกๆ ด้าน เรียงลําดับสถิติอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ significant = 0.05 ได้แก่ด้านพนักงาน (significant = 0.000*) ด้านสถานที่ (significant = 0.000*) และด้านระบบการให้บริการ (significant = 0.007*)

คําสําคญั              :  ลักษณะการติดต่อใช้บริการ ความพึงพอใจ เวสเทิร์นยูเนี่ยน

Abstract            :  This research has an objective for study about international influence Contact Feature Service and Satisfaction of serving foreign currency transfer via Western Union in Bangkok Metropolis. By research tool’s the questionnaire data collection from sample group amount 400 persons. The result found that most respondents are male at 57.7%. The mots of Age between 35-44 years old 31.8%. The most of marriage status 59.5%. Education’s level is mostly Bachelor of degree 45.3% there’s an occupation which use service. It’s business’s owner 42.6%. There’re their income between 10,001-20,000 Bath. 35.1%. Beside this there’s additional result found that Contact Feature Service about duration in contact between 02:31 PM – 04:30 PM have the most of customer 21%. The frequency of the service, about 1-2 times a month most. 55.4%. The objective of selection service for make International Business 27.7% The hypothesis testing found that Contact Feature Service in the field of duration of contact have an effect to the satisfactionin serving foreign currency transfer. All of the field. Sort of statistics are a critical level on significant = 0.05 Such as the officer (Significant = 0.000*) The place (Significant = 0.000*) and System service (significant= 0.007*)

Key words         :   Contact Feature Service, Satisfaction, Western Union.


Proceeding       : รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 “นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจไทยสู่โลกอนาคต” วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารหอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Link to Proceeding:    https://conference.pim.ac.th/thai/proceeding/

Bibliography     :  อนุสรา จันทร์กามา และ กานต์จิรา ลิมศิริธง. (2559). ลักษณะการติดต่อใช้บริการและความพึงพอใจในการใช้บริการรับส่งเงินตราระหว่างประเทศ ผ่านบริการเวสเทิร์นยูเนี่ยนในกรุงเทพมหานคร. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 “นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจไทยสู่โลกอนาคต” (หน้า A323-A333). กรุงเทพฯ: สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์: 0-2-868-6866

เว็บไซต์: https://mba.siam.edu/

โทรศัพท์ : 02-4570068  ต่อ 5336
E-mail : mba1@siam.edu

Facebook : MBA SIAM UNIVERSITY


Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ลักษณะการติดต่อใช้บริการและความพึงพอใจในการใช้บริการรับส่งเงินตราระหว่างประเทศ ผ่านบริการเวสเทิร์นยูเนี่ยนในกรุงเทพมหานคร”

Your email address will not be published. Required fields are marked *