วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา

ชื่อวารสาร: วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา Print ISSN: 1905-2219 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รายละเอียด แนะนำวารสาร 21 ก.ย 2564 วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของนักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในภายนอกสถาบัน 2.เพื่อนำเสนอและพัฒนาศักยภาพและผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าและบทความทางวิชาการของคณาจารย์ และนักวิชาการภายนอก 3.เพื่อให้บริการทางสังคมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา

วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา Read More »