วารสารควบคุมโรค

วารสารควบคุมโรค

ชื่อวารสาร: วารสารควบคุมโรค Print E-ISSN: 2651-1649 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: กรมควบคุมโรค รายละเอียด แนะนำวารสาร 5 ต.ค. 2564 วารสารควบคุมโรค เป็นวารสารทางวิชาการ จัดเผยแพร่โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วิทยาการเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ขอบเขตรวมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็นนิพนธ์ต้นฉบับ รายงานผลการปฏิบัติงาน บทความฟื้นวิชา รายงานผู้ป่วย และการสอบสวนโรค Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารควบคุมโรค วารสารควบคุมโรค

วารสารควบคุมโรค Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารควบคุมโรค: Disease Control Journal Print ISSN: 1685-6481 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: กรมควบคุมโรค รายละเอียด: แนะนำวารสาร 1 ต.ค. 2562 วารสารควบคุมโรคเป็นวารสารทางวิชาการ จัดพิมพ์เผยแพร่โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วิทยาการที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้,ระหว่างผู้ที่สนใจหรือปฏิบัติงานควบคุมโรคโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาจารย์มหาวิทยาลัยนักศึกษา และนักวิจัยโดยทั่วไป Description: Disease Control Journal accept articles on surveillance, prevention and control of diseases and health Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Disease Control Journal วารสารควบคุมโรค: Disease Control Journal

วารสารควบคุมโรค Read More »