ชื่อวารสาร: วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช: Narkbhutparitat Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Print ISSN: 1960-8735 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช รายละเอียด: แนะนำวารสาร 4 ต.ค. 2562 วารสารนาคบุตรปริทรรศน์เป็นวิชาการที่ครอบคลุมสาขาวิชาการศึกษา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์ โดยนำเสนอในรูปแบบบทความวิชาการ บทความวิจัย เป็นผลงานที่ทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว และผู้นำเสนอบทความเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป โดยวารสารมีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม ถึง เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน ถึง ธันวาคม และทั้งนี้วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ได้จัดทำรูปแบบการเผบแพร่บทความเป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบการตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ […]

วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Read More »