วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ 

ชื่อวารสาร: วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์  Print ISSN: 2539-7222 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รายละเอียด แนะนำวารสาร 19 ต.ค. 2564 สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดทำ วารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์ ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนนักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปของบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งการพัฒนายกระดับให้เป็นวารสารระดับชาติและนานาชาติต่อไป Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์  วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ Read More »