วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว

ชื่อวารสาร: วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว Print E-ISSN: 2651-0553 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย รายละเอียด แนะนำวารสาร 25 ม.ค. 2564 วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิความรู้ทางวิชาการถูกนำไปใช้พัฒนาต่อยอดอย่างแพร่หลาย 2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายและองค์กรที่ปฏิบัติงานทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยงานวิชาการทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและระบบริการปฐมภูมิ 4. เกิดการเรียนรู้อัตลักษณ์ (Identity) และคุณค่าของเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิผ่านงานวิชาการและองค์ความรู้ Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว

วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว Read More »