อนามัยชุมชน

ชื่อเรื่อง :  Practising public health : an eyewitness account ชื่อผู้แต่ง :John Ashton Call Number : 353.6 A856P 2020 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 16 ส.ค.2566  เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ เรื่อง สาธารณสุข จากมุมมองการทำงานด้านสาธารณสุขกว่า 40 ปี ของผู้เขียน ครอบคลุมองค์ความรู้ ประสบการ์ แนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติที่ และการสื่อสารประเด็นสาธารณสุข ในแต่ละยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง มีกรณีตัวอย่างในแต่ละช่วงเวลา  เหมาะสำหรับแพทย์ พยาบาล อนามัยชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข ไปประยุกต์ใช้   Link to Library Row Hit Heading 1 1 Practising public health : an eyewitness account/ John […]

Practising public health : an eyewitness account Read More »

ชื่อเรื่อง : Urban Public Health: A Research Toolkit for Practice and Impact ชื่อผู้แต่ง : Jennifer Kolker, Ana V. Diez Roux, Gina S. Lovasi, editors Call Number : 362.1042 U72 2021 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 31 ก.ค.2566  เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ เรื่อง ระบบสาธารณสุขเมือง ครอบคลุมองค์ความรู้ แนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งมีกรณีตัวอย่างในการจัดการ การวางแผนบริหาร พร้อมชุดเครื่องมือวิจัยเพื่อการปฏิบัติ และผลกระทบ เหมาะสำหรับแพทย์ พยาบาล อนามัยชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข ไปประยุกต์ใช้   Link to Library Row Hit Heading

Urban Public Health: A Research Toolkit for Practice and Impact Read More »