การออกแบบและสร้างชุดแสดงผลการเต็มของวัตถุดิบในชั้นวางตรวจจับโดยอินฟราเรดเซนเซอร์ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการออกแบบและสร้างชุดแสดงผลการเต็มของวัตถุดิบในชั้นวางตรวจจับโดยอินฟาเรดเซนเซอร์ควบคุมโดยไมคโครคอนโทรลเลอร์ การแสดงผลใช้หลอดแอลอีดีสีแดงและสีเขียวขนาด 22 มิลลิเมตร ตรวจจับการเต็มของวัตถุในชั้นวางโดยอินฟราเรดเซนเซอร์ ควบคุมการทำงานทั้งหมดโดย ไมโครคอนโทรลเลอร์เพียงตัวเดียว โดยชุดแสดงผลนี้ 1 ชุด ประกอบด้วย หลอดแอลอีดีสีแดง หลอดแอลอีดีสีเขียว และอินฟราเรดเซนเซอร์อย่างละ 10 ตัว ใช้แสดงผลการเต็มของวัตถุดิบในชั้นวางได้ 10 ชั้น ชุดแสดงผลที่นำเสนอนี้ได้ถูกสร้างขึ้นและนำไปใช้จริงที่โรงงานอุตสาหกรรม ผลการใช้งานจริงแสดงให้เห็นถึงการทำงานที่น่าพอใจของชุดแสดงผลนี้

 

คำสำคัญ: ไมโครคอนโทรลเลอร์, ชุดแสดงผลการเต็มของวัตถุดิบในชั้นวาง, อินฟราเรดเซนเซอร์.


Abstract

This article presents the design and construction of full raw material in rack display with infrared sensor controlled by a microcontroller. The display used red LED and green LED size 22 mm. and the sensor of full raw material in a rack used an infrared sensor. All system is controlled by only one microcontroller. The display one set consists of 10 red LEDs, 10 green LEDs and 10 infrared sensors used for display of full raw material in rack amount 10 stairs. This proposed display is constructed and used in one factory and its performance is demonstrated to be satisfactory.

Keyword: Microcontroller, Full Raw Material in Rack Display, Infrared Sensor.


งานที่อ้างถึง/Bibliography

สันติสุข สว่างกล้า และ ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร. (2561). การออกแบบและสร้างป้ายแสดงเวลาการทำงาน/ชั่วโมงติดต่ออาจารย์ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 15. (หน้า 172-179). นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.


Santisuk Sawangkla., & Vvapote Supabowornsathian. (2018). Design and construction of time schedule display board for contact teacher controlled by a microcontroller. The 15th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference (pp. 172-179). Nakhon Pathom: Kasetsart University Kamphaeng Saen.

การออกแบบและสร้างชุดแสดงผลการเต็มของวัตถุดิบในชั้นวางตรวจจับโดยอินฟราเรดเซนเซอร์ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
Design and Construction of Full Raw Material in Rack Display with Infrared Sensor Controlled by Microcontroller

โดย: ว่าที่ร้อยตรีสันติสุข สว่างกล้า และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร
By: Santisuk Sawangkla, Asst. Prof.Vyapote Supabowomsathian


การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2561
The 15th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference (The 15th KU – KPS Conference)

วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2561 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


Link to Public: –

Link to Research System Siam.edu: http://www.research-system.siam.edu/2013-12-20-04-26-42/6088-2013-12-20-05-58-346

Link to Inter Siam.edu: https://www.inter.siam.edu/article/design-and-construction-of-full-raw-material-in-rack-display-with-infrared-sensor-controlled-by-microcontroller/

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “การออกแบบและสร้างชุดแสดงผลการเต็มของวัตถุดิบในชั้นวางตรวจจับโดยอินฟราเรดเซนเซอร์ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์”

Your email address will not be published. Required fields are marked *