คู่มือการบันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารสำหรับธุรกิจ ประเภทตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ในระบบ WISEPAQ FWD SHIP

Title: คู่มือการบันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารสำหรับธุรกิจ ประเภทตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ในระบบ WISEPAQ FWD SHIP

อาจารย์ผู้สอน:   อาจารย์ อรนุช อินทวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยามBibliography :   อรนุช อินทวงศ์. (2567). คู่มือการบันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารสำหรับธุรกิจ ประเภทตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ในระบบ WISEPAQ FWD SHIP. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ภาควิชาการบัญชี
ภาควิชาการจัดการทั่วไป
ภาควิชาการเงินและการธนาคาร
ภาควิชาการตลาด

ลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ : 02-4570068  ต่อ 5202, 5221, 5226
Fax : 02-867-8026
E-mail : ba1@siam.edu
Website  : https://ba.siam.edu/