Biography

Author Picture

Banterng Silpsakoolsook

Assistant Professor Banterng Silpsakoolsook

ผศ.บรรเทิง ศิลป์สกุลสุข

หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม