Biography

Author Picture

Fuengsuk Phaisankobrit

Fuengsuk Phaisankobrit
อาจารย์ เฟื้องสุข ไพศาลกอบฤทธิ์
อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


ผลงานวิจัย:

พุทธวรรณ ชูเชิด, เฟื่องสุข ไพศาลกอบฤทธิ์ และ นิสาพร สลางสิงห์. (2562). บทบาทของพยาบาลในการดูแลทารกแรกเกิดระยะสุดท้ายของชีวิต. วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์, 15(2), 69-81.