Biography

Author Picture

Kittisak Sorapat

Kittisak Sorapat
อาจารย์ กิตติศักดิ์ สรแพทย์
อาจารย์ภาควิชาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม


ผลงานวิจัย:

กิตติศักดิ์ สรแพทย์, กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์, เบญจมาศ ปานชัย, วิทยา อรุณศิริเพ็ชร์, พิจักษณ์ จันทวิโรจน์, ไขแสง ขุนพาสน์ และ รุ่งโรจน์ สงสระบุญ. (2560). ความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินของสํานักงานบัญชีที่มีต่อแนวปฏิบัติการควบคุมภายใน. ใน การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 7 (หน้า 106 – 121), นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.