Biography

Author Picture

Nittaya Virojana

Nittaya Virojana
อาจารย์นิตยา วิโรจนะ
อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


ผลงานวิจัย:

สุจิตราภรณ์ ทับครอง, เพ็ญรุ่ง นวลแจ่ม, นิตยา วิโรจนะ และ พาจนา ดวงจันทร์. (2561). ผลของการใช้สื่อสุขภาพรูปแบบแอปพลิเคชันไลน์ ต่อความรู้และความเข้าใจโรคเบาหวานของบุคลากรในสถานศึกษา (2561).  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 19(36), 78-87.