Biography

Author Picture

Tharntip Jirakanjana

Tharntip Jirakanjana
อาจารย์ ธารทิพย์ จิรกัญจนะ
อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


ผลงานวิจัย:

นฤมล อังศิริศักดิ์, ธารทิพย์ จิรกัญจนะ, ภัทรพร อรัณยภาค และ วารุณี เพไร. (2560). ความรู้ ทัศนคติแนวคิดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ของวัยรุ่นชุมชนศรีประดู่. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 (หน้า 905-915)กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต.

เพ็ญรุ่ง นวลแจ่ม, ธารทิพย์ จิรกัญจนะ และ นฤมล อังศิริศักดิ์. (2561). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในพื้นที่สาธารณะโดยชุมชนเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร. ใน งานประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ ๑  วันที่ 26 มีนาคม 2561.  นครศรีธรรมราช: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.