ชื่อวารสาร: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก: Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine Print ISSN: 1685-991x TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 3 ก.ย. 2562 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้รับการรับรองเป็นวารสารในระดับนานาชาติโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 1 (พ.ศ. 2558-2562) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่และนำเสนอความรู้ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยสมุนไพรการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกตลอดจนพัฒนาวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกให้ก้าวหน้าได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นจากบุคลากรสาธารณสุขและประชาชน โดยมีกำหนดออกทุก 4 เดือนหรือปีละ 3 ฉบับและได้ดำเนินงานอย่างมีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับมีการพัฒนางานวิชาการ Description: Journal of Thai Traditional Alternative Medicine – วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกFrequency: 4 months per year in April, August and December.Access: Free Full-text […]

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก Read More »