วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ชื่อวารสาร: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก: Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine
Print ISSN: 1685-991x
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 3
ก.ย. 2562 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้รับการรับรองเป็นวารสารในระดับนานาชาติโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 1 (พ.ศ. 2558-2562) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่และนำเสนอความรู้ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยสมุนไพรการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกตลอดจนพัฒนาวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกให้ก้าวหน้าได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นจากบุคลากรสาธารณสุขและประชาชน โดยมีกำหนดออกทุก 4 เดือนหรือปีละ 3 ฉบับและได้ดำเนินงานอย่างมีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับมีการพัฒนางานวิชาการ
Description: Journal of Thai Traditional Alternative Medicine – วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกFrequency: 4 months per year in April, August and December.Access: Free Full-text ImmediateLanguage: Full-text,in Thai and/or English, Abstract in Thai and/or EnglishISSN: 1685-991XThis Journal Cover by journal of Thai Traditional Alternative Medicine

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (2555) – ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2561)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน:  Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine


วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก: Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine