วารสารการเมืองการปกครอง

ชื่อวารสาร: วารสารการเมืองการปกครอง : Journal of Politics and Governance
Print ISSN: 2228-8562
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 3
ก.ย. 2562 จึงเห็นสมควรจัดทำวารสารชื่อ “วารสารการเมืองการปกครอง” (Journal of Politics and Governance) เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกับระดับชาติ ระดับนานชาติ หรือระดับสากล,และเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยวารสารการเมืองการปกครองได้เผยแพร่แบบรูปเล่ม ในปี พ.ศ. 2553 และเผยแพร่แบบออนไลน์ในปี พ.ศ. 2556วารสารตีพิมพ์เผยแพร่ราย
Description: The College of Politics and Governance (COPAG), Mahasarakham University, as a political science academic

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2554) – ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2556)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน:  Journal of Politics and Governance


วารสารการเมืองการปกครอง : Journal of Politics and Governance