ชื่อวารสาร: วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร: MUT Journal of Business Administration Print ISSN: 0859-9750 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รายละเอียด: แนะนำวารสาร 8 ต.ค. 2562 วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร เป็นวารสารวิจัยและวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และ ฉบับที่  2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ซึ่งมีการจัดทำเล่มวารสารอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 และ เผยแพร่ทางออนไลน์เมื่อปี 2554 โดยประสงค์เปิดรับบทความที่มีเนื้อหาทางด้านบริหารธุรกิจ ได้แก่ การจัดการ การตลาด […]

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร Read More »