วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร

ชื่อวารสาร: วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร: MUT Journal of Business Administration
Print ISSN: 0859-9750
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 8 ต.ค. 2562 วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร เป็นวารสารวิจัยและวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และ ฉบับที่  2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ซึ่งมีการจัดทำเล่มวารสารอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 และ เผยแพร่ทางออนไลน์เมื่อปี 2554 โดยประสงค์เปิดรับบทความที่มีเนื้อหาทางด้านบริหารธุรกิจ ได้แก่ การจัดการ การตลาด การจัดการอุตสาหกรรม การเงินการธนาคาร การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ และนิเทศศาสตร์สารสนเทศ โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และต้องเป็นบทความที่มีคุณภาพที่สามารถใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎี หลักการหรือแนวความคิดได้ โดยนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจสามารถนำไปเพิ่มพูนความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้ และ/หรือเชิงการนำไปปฏิบัติ
Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: MUT Journal of Business Administration


วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร: MUT Journal of Business Administration