วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

ชื่อวารสาร: วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร: Journal of Business, Economics and Communications
Print ISSN: 1905-3746
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 8 ต.ค. 2562 วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร จัดพิมพ์ภายใต้คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารสหสาขาวิชาที่ผ่านการรับรองคุณภาพวารสาร Thai-Journal Citation Index: TCI Group I และฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index: ACI) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เป็นสื่อกลางในการนำเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการสนับสนุนผลงานวิชาการให้เผยแพร่ไปสู่ผู้อ่านในวงกว้าง
Description: The Journal of Business, Economics and Communications (BEC Journal) is published by Faculty of Business, Economics and Communications, Naresuan University, Thailand. The journal is an interdisciplinary journal. It is listed in Tier 1 of the Thai-Journal Citation Index (TCI) and Asian Citation Index (ACI). The BEC Journal seeks to publish high quality research that are relevant to business management, economics and communication arts. The journal acts as an intermediate platform for scholars to present and share their interests and expertise as well as to promote academic research to a wider audience.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Business, Economics and Communications


วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร: Journal of Business, Economics and Communications