ชื่อวารสาร: วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University Print ISSN: 0858-8325 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 15 ต.ค. 2562 วารสารรรับตีพิมพ์บทความวิชาการด้านพระพุทธศาสนาทั้งการวิเคราะห์มโนทัศน์สำคัญในพระพุทธศาสนา และการประยุกต์พระพุทธศาสนากับกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม วิเคราะห์วิจารณ์กิจกรรม หลักการ และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทั้งเถรวาทและมหายาน  มีกลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในสถาบันและนอกสถาบัน  โดยตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม และ ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม […]

วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Read More »