วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อวารสาร: วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University
Print ISSN: 0858-8325
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 15 ต.ค. 2562 วารสารรรับตีพิมพ์บทความวิชาการด้านพระพุทธศาสนาทั้งการวิเคราะห์มโนทัศน์สำคัญในพระพุทธศาสนา และการประยุกต์พระพุทธศาสนากับกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม วิเคราะห์วิจารณ์กิจกรรม หลักการ และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทั้งเถรวาทและมหายาน  มีกลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในสถาบันและนอกสถาบัน  โดยตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม และ ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม
Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University


วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University