วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา

ชื่อวารสาร: วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา: Journal of Buddhist Studies
Print ISSN: 1905-534x
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยา
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 15 ต.ค. 2562 วารสารพุทธศาสตร์ศึกษาเป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา สังคมวิทยา พัฒนาสังคม เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรม และรัฐศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Description: The Journal of Buddhist Studies is a 6-month academic journal (2 issues per year, 1 January-June, 2nd July-December). And to publish research articles and academic articles of researchers, academics, faculty and students in graduate level In the dimensions of Buddhism, philosophy, fine arts, sociology, social development, economics, liberal arts, and political science, all published articles have been considered by at least 2 qualified persons. Articles can be submitted in both Thai and English.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Buddhist Studies


วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา: Journal of Buddhist Studies