วารสารพิฆเนศวร์สาร

ชื่อวารสาร: วารสารพิฆเนศวร์สาร: Ganesha Journal
Print ISSN: 1686-7467
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 15 ต.ค. 2562 พิฆเนศวร์สารเป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 2 (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในสาขาศึกษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ การพัฒนาสังคม สาธารณสุขศาสตร์ บริหารธุรกิจและสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์และผู้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double-blind Peer Review)
Description: Ganesha Journal is an academic journal, which is in the database of the Thai Journal Citation Index Centre: TCI Tier 2. The journal thus publishes both Thai and English research and academic articles in the fields of education, linguistics, political science, Social development, public health science, business administration, multidisciplinary in humanities and social sciences. The manuscript is reviewed by two reviewers who are specialized in related fields using double-blind peer review.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Ganesha Journal


วารสารพิฆเนศวร์สาร: Ganesha Journal