ชื่อวารสาร: วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร: Journal of Humanities Naresuan University Print ISSN: 1686-445X, 2672-9547 (online) TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียด: แนะนำวารสาร 6 ก.ย. 2562 วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านภาษา วรรณคดี คติชน ปรัชญาและศาสนา ดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นวารสารที่มีการประเมินบทความก่อนตีพิมพ์ (refereed journal) โดยผู้ประเมินจำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้ผู้ประเมินไม่เห็นชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบผู้ประเมิน (double blind review)  มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ ราย 4 เดือน คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม Description: – Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 4 ฉบับที่ […]

วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Read More »