ชื่อวารสาร: วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย: The Thai Journal of Orthopaedic Surgery Print ISSN: 0125-7552 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 25 ต.ค. 2562 วารสาร The Thai Journal of Orthopaedic Surgery เป็นวารสารทางวิชาการของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยที่พิมพ์เผยแพร่อย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน (4 ฉบับ/ปี) ทั้งแบบเป็นเอกสารรูปเล่ม และแบบออนไลน์ โดยเป็นวารสารที่ได้รับการประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer–reviewed journal) เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการที่สนใจเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยและผลงานวิจัยทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ Description: The Thai Journal of Orthopaedic Surgery is an official journal of The Royal College of […]

วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย Read More »