วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

ชื่อวารสาร: วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย: The Thai Journal of Orthopaedic Surgery
Print ISSN: 0125-7552

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 25 ต.ค. 2562 วารสาร The Thai Journal of Orthopaedic Surgery เป็นวารสารทางวิชาการของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยที่พิมพ์เผยแพร่อย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน (4 ฉบับ/ปี) ทั้งแบบเป็นเอกสารรูปเล่ม และแบบออนไลน์ โดยเป็นวารสารที่ได้รับการประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer–reviewed journal) เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการที่สนใจเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยและผลงานวิจัยทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
Description: The Thai Journal of Orthopaedic Surgery is an official journal of The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand. It will accept original papers on clinical and experimental research that are pertinent in Orthopaedics. Original articles, short communication, case reports, review articles, letters to the Editor and miscellany are welcome.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: The Thai Journal of Orthopaedic Surgery


วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย: The Thai Journal of Orthopaedic Surgery