วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ชื่อวารสาร: วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี: Suratthani Rajabhat Journal
Print ISSN: 2392-5779

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 25 ต.ค. 2562 วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นวารสารเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทความวิจารณ์หนังสือ และจดหมายถึงบรรณาธิการ มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องจัดเตรียมอย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามมาตรฐานวารสารวิชาการ และผ่านการพิจารณาคุณค่าจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยมีการตรวจพิจารณาแบบไม่เปิดเผยรายชื่อ ( double blinded )
Description: Suratthani Rajabhat Journal is a journal that publishes academic articles, research articles, review articles, book reviews, and editorials. There are 2 issues per year: January-June and July-December. Articles must be prepared correctly in accordance with academic journals and through the consideration from experts in the areas with a double blinded review.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Suratthani Rajabhat Journal


วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี: Suratthani Rajabhat Journal