ไทยไภษัชยนิพนธ์

ชื่อวารสาร: ไทยไภษัชยนิพนธ์: Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences Print ISSN: 1686-9540 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนาม รายละเอียด: แนะนำวารสาร 2 พ.ค. 2563 – Description: Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences is a peer-reviewed journal published by Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Thailand. The Journal publishes original articles and review articles addressing topics […]

ไทยไภษัชยนิพนธ์ Read More »