บูรพาเวชสาร

ชื่อวารสาร: บูรพาเวชสาร: Burapha Journal of Medicine
Print ISSN: 2350-9996

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด: แนะนำวารสาร 20 ก.ย. 2562 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำวารสารบูรพาเวชสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านสาธารณสุข การศึกษาทางคลินิก และการวิจัยที่ก้าวหน้าทันสมัย ซึ่งบทความที่ตีพิมพ์รับทั้งบทความภาษาไทยและอังกฤษ ออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม)
Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Burapha Journal of Medicine


บูรพาเวชสาร: Burapha Journal of Medicine