Perfect French

ชื่อหนังสือ: Perfect French
ชื่อผู้แต่ง: ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์      
Call Number: 448.2495911 5212562                             
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 20 ก.ย. 2562  หนังสือPerfect French” เล่มนี้ สรุปเนื้อหาเข็มข้นครบทุกประเด็น พร้อมฝึกฝนแนวข้อสอบกว่า 1,000 ข้อ พร้อมทั้งเฉลยอย่างละเอียด และเข้าใจง่าย อีกทั้งยังได้ประมวลความรู้ทุกประเด็นที่เคยปรากฏในข้อสอบวัดระดับความถนัดภาษาฝรั่งเศส ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเรื่องการออกเสียง การเขียนตัวเลข การเลือกคำไม่เข้าพวก คำนำหน้านาม การกระจายกริยา ปัจจุบันกาล อดีตกาล และอนาคตกาล เป็นต้น และเรื่อยไปจนถึงเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นอย่างสำนวน สุภาษิต ขนบธรรมเนียม ภายในเล่มมีการจัดหมวดหมู่และอธิบายทุกเรื่องอย่างกระชับ ครบถ้วนและมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป็นคู่มือเตรียมสอบ และยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศษอีกด้วย