การถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์ใช้นํ้ายางพาราในงานบำรุงรักษาระบบชลประทาน

 

ชื่อบทความวิจัย     :  การถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์ใช้นํ้ายางพาราในงานบำรุงรักษาระบบชลประทาน: Technology Transfer Using Rubber Latex Application in Irrigation System Maintenance

เจ้าของผลงาน       :  ผศ.ดร.พีรวัฒน์ ปลาเงิน       
เจ้าของผลงานร่วม: ดร.ฐกลพัศ เจนจิวัฒนกุล, นายสมพร พิบูลย์, นายธนิต บุญพันธ์
หน่วยงาน               :  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

คำอธิบาย               :  การถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์ใช้น้ำยางพาราในงานบำรุงรักษาระบบชลประทาน มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้น้ำยางพาราในงานซ่อมแซมคลองชลประทานให้กับผู้เข้าร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีและเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม และเกษตรกร หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9 ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

คำสำคัญ                :   ยางพาราในงานบำรุงรักษาระบบชลประทาน, ยางพารา


Publication: วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีที่ 14 2559 CRMA Journal Vol. 14 2016

Link to Publication:  http://veel.crma.ac.th/Journal/PArticle/ShowPArticleTable.aspx?YearBuddFrom=ii4hQf2nUAs%3d

Bibliography  :  พีรวัฒน์ ปลาเงิน, ฐกลพัศ เจนจิวัฒนกุล, สมพร พิบูลย์ และ ธนิต บุญพันธ์. (2559). การถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์ใช้นํ้ายางพาราในงานบำรุงรักษาระบบชลประทาน. วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 14, 117-129.


ผลงานวิชาการอื่นๆ

ชื่อเรื่อง                   :  การถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้คอนกรีตผสมน้ำยางพาราพัฒนาสระน้ำต้านภัยแล้ง

เจ้าของผลงาน       :  ผศ.ดร.พีรวัฒน์ ปลาเงิน                 
เจ้าของผลงานร่วม พันเอก ผศ.ดร.ชวน จันทวาลย์, นายสมพร พิบูลย์
หน่วยงาน               :  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “การถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์ใช้นํ้ายางพาราในงานบำรุงรักษาระบบชลประทาน”

Your email address will not be published. Required fields are marked *