ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีของผู้บริโภค ที่จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์

 

Title              :  ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีของผู้บริโภค ที่จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ : Marketing Factors Affecting to Jewelry Buying Behavior of Customers at Jewelry Trade Center

Researcher       :  ลักษมี ปานเดย์ และ ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง
Department     :  Master of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

E-mail                :  pinky.p135@yahoo.com

บทคัดย่อ             :   การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ที่มาเลือกซื้ออัญมณีที่จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีของผู้บริโภคที่จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีของผู้บริโภคที่ จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ที่มาเลือกซื้ออัญมณีที่จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์จํานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติไคสแควร์เพื่อทดสอบสมมติฐาน  ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-50 ปีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพทํางานบริษัทเอกชน และมีรายได้เดือนละ 50,000 บาทขึ้นไป โดยผู้ที่มาเลือกซื้อแหวนมากที่สุด มีเหตุผลเพราะความสวยงาม และมีความถี่ในการใช้อัญมณี 3-5 ครั้งต่อเดือน นอกจากนี้ผู้วิจัย ยังพบว่าปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีที่จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์มากที่สุด คือ ด้านราคา รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์และด้านบุคลากรผู้วิจัยให้ความสําคัญน้อยที่สุด การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีของผู้บริโภคที่จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ได้แก่ เพศ อายุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ต่อเดือน นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีของผู้บริโภคที่จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

คําสําคัญ             : ลักษณะประชากรศาสตร์ปัจจัยการตลาด พฤติกรรมการเลือกซื้อ อัญมณ

Abstract            :  This research aims 1) to study the demographic of customers at jewelry trade center. 2) to study service behavior of customers at jewelry trade center. 3) to study the marketing mix affecting the behavior of customers at jewelry trade center. The samples used for this study are 400 samples. The data was analyzed as frequency, percentage, mean, and standard deviation. For hypothesis testing was used chi-square. The results showed that the majority of customers were married women, aged between 31-50 years old. Their highest education is bachelor’s degree. They work in private organizations and earn more than 50,000 baht per month. They chose to buy the ring. The reason was a beautiful and used jewelry 3-5 time per month. Moreover, it was also found that the marketing mix factors affecting the consumer behavior most is price. The second most is product and the least is staff The hypothesis testing revealed that demographic related to behavior of customers at jewelry trade center were gender, age, marital status, level of education, occupation, and income. In addition, the researcher found that marketing mix factors: product, price, place, promotion, people, process and physical evidence related to behavior of customers at jewelry trade center at 0.05 level of significant.

Key words        :   demographic, marketing factors, buying behavior, Jewelry


Proceeding       : รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 “นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจไทยสู่โลกอนาคต” วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารหอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Link to Proceeding:    https://conference.pim.ac.th/thai/proceeding/

Bibliography     :  ลักษมี ปานเดย์ และ กานต์จิรา ลิมศิริธง. (2559). ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีของผู้บริโภค ที่จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 “นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจไทยสู่โลกอนาคต” (หน้า A214-A223). กรุงเทพฯ: สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์: 0-2-868-6866

เว็บไซต์: https://mba.siam.edu/

โทรศัพท์ : 02-4570068  ต่อ 5336
E-mail : mba1@siam.edu

Facebook : MBA SIAM UNIVERSITY


Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีของผู้บริโภค ที่จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์”

Your email address will not be published. Required fields are marked *