สยามวิชาการ ปีที่17 ฉบับที่29 ปี 2559


สารบัญ

 • การปฏิบัติตามแนวคิดลีนของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย
  สุทธิพงษ์ สุวรรณสาธิต   1สุทธิพงษ์ สุวรรณสาธิต. (2559). การปฏิบัติตามแนวคิดลีนของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย.  สยามวิชาการ, 17(29)1-18.


 • Eighteen months of income elasticity of the government lottery after the introduction of the eighty-baht lottery policy: A preliminary analysis.
  Pichit Eamsopana   2Pichit Eamsopana.  (2016).  Eighteen months of income elasticity of the government lottery after the introduction of the eighty-baht lottery policy: A preliminary analysis.  Siam Academic Review, 17(29), 19-30.


 • ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความภักดีต่อองค์กรกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดมหาสารคาม
  คนางค์ ภูถมดี   3คนางค์ ภูถมดี.  (2559).  ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความภักดีต่อองค์กรกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดมหาสารคาม.  สยามวิชาการ, 17(29)31-49.


 • ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อการจัดการภาพลักษณ์กับคุณภาพการให้บริการของธุรกิจ Wedding ในจังหวัดขอนแก่น
  เทียมหทัย แซ่ตั้ง   4เทียมหทัย แซ่ตั้ง.  (2559).  ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อการจัดการภาพลักษณ์กับคุณภาพการให้บริการของธุรกิจ Wedding ในจังหวัดขอนแก่น.  สยามวิชาการ, 17(29)50-73.


 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานแท่งยางปูพื้นในจังหวัดระยอง
  พิมพาภรณ์ วงศ์รัตนพนธ์ พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ และ นรารัก บุญญานาม   5พิมพาภรณ์ วงศ์รัตนพนธ์  พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์  ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ และ นรารัก บุญญานาม.  (2559).  การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานแท่งยางปูพื้นในจังหวัดระยอง.  สยามวิชาการ, 17(29)74-85.


วารสารสยามวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

วาระที่ออกวารสาร

ปีละ 2 เล่ม (หรือออกเพิ่มเติมได้สำหรับวาระพิเศษอื่นๆ)
(เล่มที่ 1 มีนาคม – กรกฎาคม และ เล่มที่ 2 สิงหาคม – ธันวาคม)

ติดต่อวารสาร

วารสาร “สยามวิชาการ” คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202 อีเมล: pichit@siam.edu เว็บไซต์: http://www.basiamjournal.org

โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202
Email : pichit@siam.edu

Facebook: มหาวิทยาลัยสยาม คณะบริหารธุรกิจ @ba.siam.edu

สยามวิชาการ ปีที่17 ฉบับที่29 2559

ISSN

1513-1076

YEAR

2016

Vol

17

No

29

Author

Business Administration

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “สยามวิชาการ ปีที่17 ฉบับที่29 ปี 2559”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editorial Review

สยามวิชาการ (SIAM ACADEMIC REVIEW)

เป็นวารสารวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน การธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ตลอดจนเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาข้างต้นของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ผู้จัดการ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ และผู้โฆษณา

ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สิปปภาส พรสุขสว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ สุธรรม พงศ์สำราญ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ อวเกียรติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา มหาวิทยาลัยสยาม
วิมล ประคัลภ์พงศ์ มหาวิทยาลัยสยาม

สยามวิชาการ ปีที่17 ฉบับที่29 2560