สยามวิชาการ ปีที่14 ฉบับที่22 ปี 2556

1โสรัตน์ มงคลมะไฟ, กระมล ทองธรรมชาติ และ ธนวรรณ แสงสุวรรณ. (2556). ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการสำหรับ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดไทย. สยามวิชาการ, 14(1), 1-16.   ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดไทย

โสรัตน์  มงคลมะไฟ   กระมล  ทองธรรมชาติ   และ  ธนวรรณ  แสงสุวรรณ


2วรวุฒิ  อิทธิภักดีพงศ์. (2556). การบริหารความเสี่ยงกับประสิทธิภาพการจัดการด้านความปลอดภัยของ สนามบินนานาชาติ. สยามวิชาการ, 14(1), 17-28.   การบริหารความเสี่ยงกับประสิทธิภาพการจัดการด้านความปลอดภัยของสนามบินนานาชาติ

วรวุฒิ  อิทธิภักดีพงศ์


3สุภา  จิรวัฒนานนท์. (2556). ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการบริหารจัดการส่งออกเครื่องหนังไทย. สยามวิชาการ, 14(1), 29-42.   ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการส่งออกเครื่องหนังไทย

สุภา  จิรวัฒนานนท์


4เบญจรรณ  บวรกุลภา. (2556). บูรณาการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน: เส้นทางตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. สยามวิชาการ, 14(1), 43-52.   บูรณาการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน: เส้นทางตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เบญจรรณ  บวรกุลภา


5ดวงพร  พาหุลรัตน์  และ  กฤช  จรินโท. (2556). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในงาน ความพึงพอใจในงาน ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง. สยามวิชาการ, 14(1), 53-72.   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในงาน ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง

ดวงพร  พาหุลรัตน์  และ  กฤช  จรินโท


6ดวงใจ ธีรไกรศรี  และ กฤช จรินโท. (2556). การสื่อสารภายในองค์กรที่มีผลต่อบรรยากาศองค์กรและความพึงพอใจในการทำงาน ของครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ. สยามวิชาการ, 14(1), 73-89.   การสื่อสารภายในองค์กรที่มีผลต่อบรรยากาศองค์กรและความพึงพอใจในการทำงานของครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ

ดวงใจ  ธีรไกรศรี  และ  กฤช  จรินโท


7จิราภรณ์ มณีกาศ, ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร, วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ และ วรลัญช์ โรจนพล. (2556). การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามกฎบัตรสหประชาชาติในพื้นที่ชายฝั่งทะเล 3 จังหวัด (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม). สยามวิชาการ, 14(1), 90-100.   การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตามกฎบัตรสหประชาชาติในพื้นที่ชายฝั่งทะเล 3 จังหวัด
(จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม)

จิราภรณ์  มณีกาศ   ชาญชัย  จิตรเหล่าอาพร  วัลลภ  รัฐฉัตรานนท์  และ  วรลัญช์  โรจนพล


วารสารสยามวิชาการ ปีที่ 14 เล่มที่ 1 ฉบับที่ 22 ก.ค. 2556 – ต.ค. 2557 Siam Academic Review Vol. 14 No.1 Issue 22 Jul 2013 -Oct 2013

วารสารสยามวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202 อีเมล: pichit@siam.edu เว็บไซต์: http://www.basiamjournal.org

โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202
Email : pichit@siam.edu

Facebook: มหาวิทยาลัยสยาม คณะบริหารธุรกิจ @ba.siam.edu

สยามวิชาการ ปีที่15 ฉบับที่25 2557

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “สยามวิชาการ ปีที่14 ฉบับที่22 ปี 2556”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editorial Review

สยามวิชาการ (SIAM ACADEMIC REVIEW)

เป็นวารสารวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน การธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ตลอดจนเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาข้างต้นของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ผู้จัดการ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ และผู้โฆษณา

ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สิปปภาส พรสุขสว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ สุธรรม พงศ์สำราญ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ อวเกียรติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา มหาวิทยาลัยสยาม
วิมล ประคัลภ์พงศ์ มหาวิทยาลัยสยาม

สยามวิชาการ ปีที่18 ฉบับที่30 2560