สยามวิชาการ ปีที่15 ฉบับที่24 ปี 2557

1กัณวัฒน์ เลิศเลาห์กุล. (2557). ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 15(1), 1-9.   ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

กัณวัฒน์ เลิศเลาห์กุล


2Nuthathai Thaotrakool & Prin Laksitamas. (2014). Confirmatory Factor Analysis of Internal Marketing Communication on Employees’ Trust and Commitment to Hotel Brand. Siam Academic Review, 15(1), 10-20.   Confirmatory Factor Analysis of Internal Marketing Communication on Employees’ Trust and Commitment to Hotel Brand

Nuthathai Thaotrakool and Prin Laksitamas


3Chanya Kamboon & Prin Laksitamas. (2014). The Market Orientation Strategy Model for Healthy Vegetarian Frozen Food Through the ASEAN Economic Community. Siam Academic Review, 15(1), 21-35.   The Market Orientation Strategy Model for Healthy Vegetarian Frozen Food Through the ASEAN Economic Community

Chanya Kamboon and Prin Laksitamas


4อุไรรัตน์ แย้มชุติ. (2557). องค์ประกอบในการเลือกหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตหนองแขม. สยามวิชาการ, 15(1), 36-48.   องค์ประกอบในการเลือกหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตหนองแขม

อุไรรัตน์ แย้มชุติ


5สยมพร จิตตั้งสมบูรณ์ และ วรรณรพี บานชื่นวิจิตร. (2557). ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน). สยามวิชาการ, 15(1), 49-59.   ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

สยมพร จิตตั้งสมบูรณ์ และ วรรณรพี บานชื่นวิจิตร


6ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์. (2557). ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรปราการ. สยามวิชาการ, 15(1), 60-71.   ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรปราการ

ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์


7วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล. (2557). การศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบการต่อการส่งออกทุเรียนไทยไปตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน. สยามวิชาการ, 15(1), 72-86.   การศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบการต่อการส่งออกทุเรียนไทยไปตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน

วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล


8สุชัญญา โคกสีอำนวย. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงาน บริษัท เซ็นโทซ่า จำกัด จังหวัดขอนแก่น. สยามวิชาการ, 15(1), 87-106.   ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท เซ็นโทซ่า จำกัด จังหวัดขอนแก่น

สุชัญญา โคกสีอำนวย


9พลเชษฐ์ ศิริพรไทกุล และ ฤทธิรงค์ สัตยานุกูลกิจ. (2557). สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของแรงงานฝีมือที่พึงประสงค์ ของนายจ้างในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล. สยามวิชาการ, 15(1), 107-123.   สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของแรงงานฝีมือที่พึงประสงค์ของนายจ้างในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

พลเชษฐ์ ศิริพรไทกุล และ ฤทธิรงค์ สัตยานุกูลกิจ


10นุจรินทร์ ตมกลาง และ ดวงพร จันทร์ดี. (2557). การศึกษาสภาพปัญหาและการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย. สยามวิชาการ, 15(1), 124-132.   การศึกษาสภาพปัญหาและการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย

นุจรินทร์ ตมกลาง และ ดวงพร จันทร์ดี


วารสารสยามวิชาการ ปีที่ 15 เล่มที่ 1 ฉบับที่ 24 ก.ค. 2557 – ต.ค. 2557 Siam Academic Review Vol. 15 No.1 Issue 24 Jul 2014 -Oct 2014

วารสารสยามวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202 อีเมล: pichit@siam.edu เว็บไซต์: http://www.basiamjournal.org

โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202
Email : pichit@siam.edu

Facebook: มหาวิทยาลัยสยาม คณะบริหารธุรกิจ @ba.siam.edu

สยามวิชาการ ปีที่15 ฉบับที่25 2557

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “สยามวิชาการ ปีที่15 ฉบับที่24 ปี 2557”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editorial Review

สยามวิชาการ (SIAM ACADEMIC REVIEW)

เป็นวารสารวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน การธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ตลอดจนเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาข้างต้นของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ผู้จัดการ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ และผู้โฆษณา

ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สิปปภาส พรสุขสว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ สุธรรม พงศ์สำราญ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ อวเกียรติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา มหาวิทยาลัยสยาม
วิมล ประคัลภ์พงศ์ มหาวิทยาลัยสยาม

สยามวิชาการ ปีที่18 ฉบับที่30 2560

You may also like…