สยามวิชาการ ปีที่19 ฉบับที่31 ปี 2560

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
กนกวรรณ วุฒิกนกกาญจน์. (2560). ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชีในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. สยามวิชาการ, 18(2), 1-19.


ทัศนคติ ความคาดหวัง และการรับรู้จริง ที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่นประเภทซูชิ และซาชิมิของร้านในห้าง สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร
นภัสกร วงค์บัวเจริญ. (2560). ทัศนคติ ความคาดหวัง และการรับรู้จริง ที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่น ประเภทซูชิและซาชิมิของร้านในห้าง สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 18(2), 20-45.


การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อรรถกร จัตุกูล. (2560). การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. สยามวิชาการ, 18(2), 46-64.


Does It Pay to Hire Engineers Graduated from Top Engineering Schools?: Building Contractors’ Perspectives.
Pichit Eamsopana. (2017). Does It Pay to Hire Engineers Graduated from Top Engineering Schools?: Building Contractors’ Perspectives. Siam Academic Review, 18(2), 65-76.


Dimension and Relationship Between Customer Perspective and Market Perspective: A Case Study of Market Survey of Laptops.
Yishu Liu and Zhimin Tang. (2017). Dimension and Relationship Between Customer Perspective and Market Perspective: A Case Study of Market Survey of Laptops. Siam Academic Review, 18(2), 77-98.

วารสารสยามวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202 อีเมล: pichit@siam.edu เว็บไซต์: http://www.basiamjournal.org

โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202
Email : pichit@siam.edu

Facebook: มหาวิทยาลัยสยาม คณะบริหารธุรกิจ @ba.siam.edu

สยามวิชาการ (SIAM  ACADEMIC  REVIEW) ISSN : 1513-1076 เป็นวารสารวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน การธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ตลอดจนเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาข้างต้นของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

สยามวิชาการ มีการกลั่นกรองและคัดเลือกผลงานที่จะได้รับการตีพิมพ์อย่างเป็นกลาง ละเอียดรอบคอบ และเป็นระบบ โดยการอ่านประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นแบบไม่เปิดเผยตัวผู้อ่านและผู้เขียน (Double-Blind Peer Review) นอกจากนี้ สยามวิชาการ ยังได้รับการยอมรับเข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre หรือ TCI) อีกด้วย

วัตถุประสงค์

สยามวิชาการ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2541 เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน การธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี ตลอดจนเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาข้างต้นของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ขอบเขตและประเภทผลงานที่รับตีพิมพ์

บทความที่จะขอรับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องเป็นบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ หรือบทความปริทัศน์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน การธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือการบัญชี

บรรณาธิการ

ดร.พรชัย  มงคลวนิช มหาวิทยาลัยสยาม  ประเทศไทย

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สิปปภาส  พรสุขสว่าง          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ สุธรรม  พงศ์สำราญ                 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล  อริยสัจจากร         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยา  วงษ์ชวลิตกุล         มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  ประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ  อวเกียรติ              มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  ประเทศไทย

ดร.พรชัย  มงคลวนิช                                           มหาวิทยาลัยสยาม  ประเทศไทย

สรัญญา  พงษ์สุวรรณ                                         มหาวิทยาลัยสยาม  ประเทศไทย

วาระที่ออกวารสาร

ปีละ 2 เล่ม (หรือออกเพิ่มเติมได้สำหรับวาระพิเศษอื่นๆ)
(เล่มที่ 1  มีนาคม – กรกฎาคม (ออกเล่มวันที่ 28 มีนาคม) และ เล่มที่ 2  สิงหาคม – ธันวาคม (ออกเล่มวันที่ 28 สิงหาคม))

ติดต่อวารสาร

วารสาร สยามวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202 อีเมล: pichit@siam.edu เว็บไซต์: http://www.basiamjournal.org
Journal Contact:
Siam Academic Review (Sayam Wichakan) (In ISSN data base, Thai title of the journal is pronounced “Sayam Wichakan”), Faculty of Business Administration, Siam University, 38 Petkasem Rd., Phasicharoen, Bangkok, 10160, Thailand. Tel. +66 2 457 0068 ext 5202, email: pichit@siam.edu, website: http://www.basiamjournal.org

ISSN

1513-1076

YEAR

2017

Vol

18

No

31

Author

Business Administration

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “สยามวิชาการ ปีที่19 ฉบับที่31 ปี 2560”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editorial Review

สยามวิชาการ (SIAM ACADEMIC REVIEW) ISSN : 1513-1076 เป็นวารสารวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน การธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ตลอดจนเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาข้างต้นของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ผู้จัดการ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ และผู้โฆษณา

  • ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

กองบรรณาธิการ

  • รองศาสตราจารย์ ดร.สิปปภาส พรสุขสว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รองศาสตราจารย์ สุธรรม พงศ์สำราญ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ อวเกียรติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  • ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา มหาวิทยาลัยสยาม
  • วิมล ประคัลภ์พงศ์ มหาวิทยาลัยสยาม