สยามวิชาการ ปีที่16 ฉบับที่27 ปี 2558

1นภาพร โชติศิริ และ วรรณรพี บานชื่นวิจิตร. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อราคาดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร. สยามวิชาการ, 16(2), 1-12.   ปัจจัยที่มีผลต่อราคาดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร

นภาพร โชติศิริ และ วรรณรพี บานชื่นวิจิตร


2รุ่งทิพย์ ศรีดี. (2558). การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม.  สยามวิชาการ, 16(2), 13-24.   การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

รุ่งทิพย์ ศรีดี


3วันวิสาข์ หีบแก้ว. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม. สยามวิชาการ, 16(2), 25-36.   ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

วันวิสาข์ หีบแก้ว


4Rattanaporn Chattiwong and Pichit Eamsopana. (2016). Influential factors to the export of Thai chilled and frozen fresh shrimps to the U.S.A. Siam Academic Review, 16(2), 37-46.   Influential Factors to the Export of Thai Chilled and Frozen Fresh Shrimps to the U.S.A.

Rattanaporn Chattiwong and Pichit Eamsopana


5อรนุช พรหมเพศ. (2558). แนวทางการพัฒนาการให้บริการของอู่ซ่อมรถยนต์มาตรฐานในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. สยามวิชาการ, 16(2), 47-56.   แนวทางการพัฒนาการให้บริการของอู่ซ่อมรถยนต์มาตรฐานในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อรนุช พรหมเพศ


6สุรางคณา พรมวิเศษ. (2558). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ชาวต่างชาติในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน: กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษานานาชาติ. สยามวิชาการ, 16(2), 57-77.   ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ชาวต่างชาติในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน: กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษานานาชาติ

สุรางคณา พรมวิเศษ


7จันทนา วัฒนกาญจนะ. (2558). การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทหมวดธุรกิจการเกษตร ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สยามวิชาการ, 16(2), 78-96.   การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทหมวดธุรกิจการเกษตรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จันทนา วัฒนกาญจนะ


วารสารสยามวิชาการ ปีที่ 16 เล่มที่ 2 ฉบับที่ 27 พ.ย. 2558 – ก.พ. 2559 Siam Academic Review Vol. 16 No.2 Issue 27 Nov 2015 – Feb 2016

วารสารสยามวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202 อีเมล: pichit@siam.edu เว็บไซต์: http://www.basiamjournal.org

โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202
Email : pichit@siam.edu

Facebook: มหาวิทยาลัยสยาม คณะบริหารธุรกิจ @ba.siam.edu

สยามวิชาการ ปีที่16 ฉบับที่26 2558

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “สยามวิชาการ ปีที่16 ฉบับที่27 ปี 2558”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editorial Review

สยามวิชาการ (SIAM ACADEMIC REVIEW)

เป็นวารสารวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน การธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ตลอดจนเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาข้างต้นของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ผู้จัดการ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ และผู้โฆษณา

ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สิปปภาส พรสุขสว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ สุธรรม พงศ์สำราญ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ อวเกียรติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา มหาวิทยาลัยสยาม
วิมล ประคัลภ์พงศ์ มหาวิทยาลัยสยาม

สยามวิชาการ ปีที่18 ฉบับที่30 2560