สยามวิชาการ ปีที่13 ฉบับที่21 ปี 2556

1มนตรี สมดุลยกนก. (2556). การจัดตั้งองค์กรเพื่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า. สยามวิชาการ, 13(2), 1-15.   การจัดตั้งองค์กรเพื่ออนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

มนตรี สมดุลยกนก


2ภัชราพร มีรสสม. (2556). การบริหารจัดการการศึกษานอกระบบที่มีคุณภาพในประเทศไทย. สยามวิชาการ, 13(2), 16-33.   การบริหารจัดการการศึกษานอกระบบที่มีคุณภาพในประเทศไทย

ภัชราพร มีรสสม


3สัญญา สัญญาวิวัฒน์ และ สุนันทา นิยมศิลป์. (2556). การเพิ่มการทำประกันชีวิตในประเทศไทย โดยการเพิ่มคุณภาพของการบริการ. สยามวิชาการ, 13(2), 34-49.   การเพิ่มการทำประกันชีวิตในประเทศไทย โดยการเพิ่มคุณภาพของการบริการ

สัญญา สัญญาวิวัฒน์  และ  สุนันทา นิยมศิลป์


4ศิรินันท์ ทิพย์เจริญ. (2556). ภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย. สยามวิชาการ, 13(2), 50-62.   ภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

ศิรินันท์ ทิพย์เจริญ


5ณัฐพัชร์ สถิตพรธนชัย. (2556). ระดับการบริหารเพื่อการพัฒนาตามหลักการบริหารจัดการที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-พม่า. สยามวิชาการ, 13(2), 63-77.   ระดับการบริหารเพื่อการพัฒนาตามหลักการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-พม่า

ณัฐพัชร์ สถิตพรธนชัย


6อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, สุภาพร ปุมและสันเทียะ และ อนงค์ สายทอง. (2556). การหาขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับ กระบวนการลดตำหนิผ้าเปื้อนในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งออกโดยใช้จีเนติกอัลกอริทึม. สยามวิชาการ, 13(2), 78-95.   การหาขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการลดตำหนิผ้าเปื้อนในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งออกโดยใช้จีเนติกอัลกอริทึม

อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์  สุภาพร ปุมและสันเทียะ  และ  อนงค์ สายทอง


7นคเรศ ณ พัทลุง และ ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. (2556). คุณลักษณะภาวะผู้นำบารมีที่ส่งผลต่อการพัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. สยามวิชาการ, 13(2), 96-115.   คุณลักษณะภาวะผู้นำบารมีที่ส่งผลต่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นคเรศ ณ พัทลุง  และ  ยุวัฒน์ วุฒิเมธี


8ณัฐฐินี ธรรมจารีย์. (2556). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกำลังใจในการทำงานของตำรวจ ที่ปฏิบัติงานที่สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม. สยามวิชาการ, 13(2), 116-128.   การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกำลังใจในการทำงานของตำรวจที่ปฏิบัติงานที่สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม

ณัฐฐินี ธรรมจารีย์


9เกียรติศักดิ์ สิงโต และ สัมฤทธิ์ เทียนดำ. (2556). ลักษณะของจังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทย. สยามวิชาการ, 13(2), 129-148.   ลักษณะของจังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทย

เกียรติศักดิ์ สิงโต  และ  สัมฤทธิ์  เทียนดำ


10พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก และ กระมล ทองธรรมชาติ. (2556). การพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นเมืองสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบของกรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 13(2), 149-168.   การพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบของกรุงเทพมหานคร

พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก  และ  กระมล ทองธรรมชาติ


11สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ. (2556). ความสอดคล้องของการใช้การวัดความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อประเมินประสิทธิผลของธนาคารรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย. สยามวิชาการ, 13(2), 169-188.   ความสอดคล้องของการใช้การวัดความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อประเมินประสิทธิผลของธนาคารรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย

สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ


12ภัสสรกันต์ ทรัพย์มหาโชค. (2556). รูปแบบการบริหารจัดการส่งออกอุตสาหกรรมอัญมณีและ เครื่องประดับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. สยามวิชาการ, 13(2), 189-210.   รูปแบบการบริหารจัดการส่งออกอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภัสสรกันต์ ทรัพย์มหาโชค


13สุภา จิรวัฒนานนท์. (2556). การจัดการการผลิตเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อุตสาหกรรมการส่งออกเครื่องหนังไทย. สยามวิชาการ, 13(2), 211-224.   การจัดการการผลิตเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการส่งออกเครื่องหนังไทย

สุภา จิรวัฒนานนท์


วารสารสยามวิชาการ ปีที่ 13 เล่มที่ 2 ฉบับที่ 21 พ.ย. 2555 – ก.พ. 2556 Siam Academic Review Vol. 13 No.2 Issue 21 Nov 2012 -Feb 2013

วารสารสยามวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202 อีเมล: pichit@siam.edu เว็บไซต์: http://www.basiamjournal.org

โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202
Email : pichit@siam.edu

Facebook: มหาวิทยาลัยสยาม คณะบริหารธุรกิจ @ba.siam.edu

สยามวิชาการ ปีที่15 ฉบับที่25 2557

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “สยามวิชาการ ปีที่13 ฉบับที่21 ปี 2556”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editorial Review

สยามวิชาการ (SIAM ACADEMIC REVIEW)

เป็นวารสารวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน การธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ตลอดจนเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาข้างต้นของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ผู้จัดการ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ และผู้โฆษณา

ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สิปปภาส พรสุขสว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ สุธรรม พงศ์สำราญ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ อวเกียรติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา มหาวิทยาลัยสยาม
วิมล ประคัลภ์พงศ์ มหาวิทยาลัยสยาม

สยามวิชาการ ปีที่18 ฉบับที่30 2560

You may also like…