สยามวิชาการ ปีที่14 ฉบับที่23 ปี 2556

1สกล สุขเสริมส่งชัย. (2556). นโยบายการส่งเสริมการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบกระป๋องในประเทศไทย. สยามวิชาการ, 14(2), 1-14.   นโยบายการส่งเสริมการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบกระป๋องในประเทศไทย

สกล สุขเสริมส่งชัย


2มนสิชา สุขชม. (2556). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทย ของผู้บริโภคในโรงพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 14(2), 15-27.   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยของผู้บริโภคในโรงพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร

มนสิชา สุขชม


3ธนสิทธิ์ มูลวงค์. (2556). พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า iPod ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 14(2), 28-39.   พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า iPodของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ธนสิทธิ์ มูลวงค์


4ธัญวรัตม์ บุพศิริ และ สุธรรม เลิศพงษ์ประเสริฐ. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเอกชน : ศึกษากรณี  บริษัท อเมริกาน่า ซีสเต็ม จำกัด. สยามวิชาการ, 14(2), 40-51.   ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเอกชน : ศึกษากรณี บริษัท อเมริกาน่า ซีสเต็ม จำกัด

ธัญวรัตม์ บุพศิริ และ สุธรรม เลิศพงษ์ประเสริฐ


5เปมิกา จินตวาณิชกร และ วรรณรพี บานชื่นวิจิตร. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน).  สยามวิชาการ, 14(2), 52-77.   ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เปมิกา จินตวาณิชกร และ วรรณรพี บานชื่นวิจิตร


6สุภาณี อินทน์จันทน์. (2556). การพัฒนานวัตกรรมการจัดการกลุ่มหัตถกรรม OTOP เบญจรงค์. สยามวิชาการ, 14(2), 78-99.   การพัฒนานวัตกรรมการจัดการกลุ่มหัตถกรรม OTOP เบญจรงค์

สุภาณี อินทน์จันทน์


7เบญจวรรณ แย้มเพกา. (2556). ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อชุดชั้นในสตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม.  สยามวิชาการ, 14(2), 100-110.   ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อชุดชั้นในสตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม

เบญจวรรณ แย้มเพกา


วารสารสยามวิชาการ ปีที่ 14 เล่มที่ 2 ฉบับที่ 23 พ.ย. 2556 – ก.พ. 2557 Siam Academic Review Vol. 14 No.2 Issue 23 Nov 2013 -Feb 2014

วารสารสยามวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202 อีเมล: pichit@siam.edu เว็บไซต์: http://www.basiamjournal.org

โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202
Email : pichit@siam.edu

Facebook: มหาวิทยาลัยสยาม คณะบริหารธุรกิจ @ba.siam.edu

สยามวิชาการ ปีที่15 ฉบับที่25 2557

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “สยามวิชาการ ปีที่14 ฉบับที่23 ปี 2556”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editorial Review

สยามวิชาการ (SIAM ACADEMIC REVIEW)

เป็นวารสารวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน การธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ตลอดจนเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาข้างต้นของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ผู้จัดการ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ และผู้โฆษณา

ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สิปปภาส พรสุขสว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ สุธรรม พงศ์สำราญ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ อวเกียรติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา มหาวิทยาลัยสยาม
วิมล ประคัลภ์พงศ์ มหาวิทยาลัยสยาม

สยามวิชาการ ปีที่18 ฉบับที่30 2560