สยามวิชาการ ปีที่19 ฉบับที่33 สิงหาคม-ธันวาคม 2561


สารบัญ

1ไพรัตน์ พรมชน  พัฒนา สุขประเสริฐ  เฉลิมพล จตุพร  กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ และ สุวิสา พัฒนเกียรติ. (2561).
ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตองุ่นรับประทานสด:การวิเคราะห์เบื้องต้น. สยามวิชาการ, 19(2), 1-13.
  ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตองุ่นรับประทานสด:การวิเคราะห์เบื้องต้น
ไพรัตน์ พรมชน, พัฒนา สุขประเสริฐ, เฉลิมพล จตุพร, กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ และ สุวิสา พัฒนเกียรติ


2ธิญาดา พิชญาศุภกุล และ สวัสดิ์ วรรณรัตน์. (2561). ความเสี่ยงทางบัญชีและการเงินในระบบโซ่อุปทานที่มีต่อผลการดำเนินธุรกิจ. สยามวิชาการ, 19(2), 14-30.  ความเสี่ยงทางบัญชีและการเงินในระบบโซ่อุปทาน ที่มีต่อผลการดำเนินธุรกิจ
ธิญาดา พิชญาศุภกุล และ สวัสดิ์ วรรณรัตน์


3ประกิต บุญมี และคณะ. (2561). ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์:ศึกษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ ตำบลท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร. สยามวิชาการ, 19(2), 31-50.  ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์:ศึกษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ ตำบลท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร
ประกิต บุญมี และคณะ


4Vannda Chheang and Netdao Chaiyakhet. (2018). The Readiness of International Financing Reporting Standard (IFRS) in Cambodia. Siam Academic Review, 19(2), 51-78  The Readiness of International Financing Reporting Standard (IFRS) in Cambodia
Vannda Chheang and Netdao Chaiyakhet


5กุลนัดดา สายสอน. (2561). กระบวนการจัดการที่มีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิผลขององค์การสำหรับธุรกิจก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 19(2), 79-95.  กระบวนการจัดการที่มีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิผลขององค์การ สำหรับธุรกิจก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
กุลนัดดา สายสอน

วารสาร “สยามวิชาการ” คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยามลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202 อีเมล: pichit@siam.edu เว็บไซต์: http://www.basiamjournal.org

โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202
Email : pichit@siam.edu

Facebook: มหาวิทยาลัยสยาม คณะบริหารธุรกิจ @ba.siam.edu

สยามวิชาการ ปีที่19 ฉบับที่33 ส.ค.-ธค. 2561

ISSN

1513-1076

YEAR

2018

Vol

19

No

33

Author

Business Administration

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “สยามวิชาการ ปีที่19 ฉบับที่33 สิงหาคม-ธันวาคม 2561”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editorial Review

สยามวิชาการ (SIAM ACADEMIC REVIEW) ISSN : 1513-1076 เป็นวารสารวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน การธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ตลอดจนเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาข้างต้นของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ผู้จัดการ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ และผู้โฆษณา

  • ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

กองบรรณาธิการ

  • รองศาสตราจารย์ ดร.สิปปภาส พรสุขสว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รองศาสตราจารย์ สุธรรม พงศ์สำราญ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ อวเกียรติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  • ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา มหาวิทยาลัยสยาม
  • วิมล ประคัลภ์พงศ์ มหาวิทยาลัยสยาม