สยามวิชาการ ปีที่17 ฉบับที่28 ปี 2559

1ณัฐนุช วณิชย์กุล และ ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2559). กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของการให้บริการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบาง: กรณีศึกษาบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จํากัด. สยามวิชาการ, 17(1), 1-24.   กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของการให้บริการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบาง:กรณีศึกษาบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จํากัด

ณัฐนุช วณิชย์กุล และ ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ


2อภิวัฒน์ มุ่งชู. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การแข่งขันและกลยุทธ์ทางการตลาดกับผลการดําเนินงาน ของธุรกิจหอพัก ในจังหวัดมหาสารคาม. สยามวิชาการ, 17(1), 25-38.   ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การแข่งขันและกลยุทธ์ทางการตลาดกับผลการดําเนินงานของธุรกิจหอพัก ในจังหวัดมหาสารคาม

อภิวัฒน์ มุ่งชู


3อุมาพร คุณชื่น. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่าง การจัดการ 7s ของแมคคินซีย์กับผลการดําเนินงานของธุรกิจน้ําดื่มในจังหวัดมหาสารคาม. สยามวิชาการ, 17(1), 39-50.   ความสัมพันธ์ระหว่าง การจัดการ 7s ของแมคคินซีย์กับผลการดําเนินงานของธุรกิจน้ําดื่มในจังหวัดมหาสารคาม

อุมาพร คุณชื่น


4กานต์จิรา ลิมศิริธง. (2559). ความพึงพอใจในการซื้อเครื่องประดับเงินของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ในกรุงเทพมหานคร สยามวิชาการ, 17(1), 51-61.   ความพึงพอใจในการซื้อเครื่องประดับเงินของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ในกรุงเทพมหานคร

กานต์จิรา ลิมศิริธง


5สุภาณี อินทน์จันทน์. (2559). การประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร จัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต้นแบบของ จังหวัดสมุทรสาคร. สยามวิชาการ, 17(1), 62-85.   การประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต้นแบบของ จังหวัดสมุทรสาคร

สุภาณี อินทน์จันทน์


วารสารสยามวิชาการ ปีที่ 17 เล่มที่ 1 ฉบับที่ 28 มี.ค. 2559 – ก.ค. 2559 Siam Academic Review Vol. 17 No.1 Issue 28 Mar 2016 – Jul 2016

วารสารสยามวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202 อีเมล: pichit@siam.edu เว็บไซต์: http://www.basiamjournal.org

โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202
Email : pichit@siam.edu

Facebook: มหาวิทยาลัยสยาม คณะบริหารธุรกิจ @ba.siam.edu

สยามวิชาการ ปีที่16 ฉบับที่26 2558

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “สยามวิชาการ ปีที่17 ฉบับที่28 ปี 2559”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editorial Review

สยามวิชาการ (SIAM ACADEMIC REVIEW)

เป็นวารสารวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน การธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ตลอดจนเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาข้างต้นของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ผู้จัดการ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ และผู้โฆษณา

ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สิปปภาส พรสุขสว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ สุธรรม พงศ์สำราญ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ อวเกียรติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา มหาวิทยาลัยสยาม
วิมล ประคัลภ์พงศ์ มหาวิทยาลัยสยาม

สยามวิชาการ ปีที่18 ฉบับที่30 2560

You may also like…