สยามวิชาการ ปีที่12 ฉบับที่19 ปี 2554

1ปรัชญา เจริญทางธรรม. (2554). ตัวแบบความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ทำที่อยู่อาศัยเป็นหลัก. สยามวิชาการ, 12(2), 3-14.   ตัวแบบความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ทำที่อยู่อาศัยเป็นหลัก

ปรัชญา เจริญทางธรรม


2Duangchinda, S. & Laksitamas, P. (2011). Loyalty as a Key Marketing Component for Successful Armament Sales in Thailand. Siam Academic  Review, 12(2), 15-36.   Loyalty as a Key Marketing Component for Successful Armament Sales in Thailand

Duangchinda, S.  and  Laksitamas, P.


3ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์  และ  พิจิตร เอี่ยมโสภณา. (2554). โครงการจัดทำฐานข้อมูลทุติยภูมิวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมรายสาขา อุตสาหกรรมของขวัญของชำร่วย และของตกแต่งบ้าน. สยามวิชาการ, 12(2), 37-50.   โครงการจัดทำฐานข้อมูลทุติยภูมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขาอุตสาหกรรมของขวัญของชำร่วย และของตกแต่งบ้าน

ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์  และ  พิจิตร เอี่ยมโสภณา


4สาธิต พิธานวงศ์. (2554). การศึกษาระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย (HACCP) เฉพาะกรณีอุตสาหกรรมอาหาร เขตจังหวัดสมุทรสาคร. สยามวิชาการ, 12(2), 51-57.   การศึกษาระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย (HACCP) เฉพาะกรณีอุตสาหกรรมอาหาร เขตจังหวัดสมุทรสาคร

สาธิต พิธานวงศ์


5สุขมาลย์ กลิ่นบัว. (2554). ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อโทรทัศน์สีในเขตจังหวัดนครปฐม. สยามวิชาการ, 12(2), 58-66.   ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อโทรทัศน์สีในเขตจังหวัดนครปฐม

สุขมาลย์ กลิ่นบัว


6พิจิตร เอี่ยมโสภณา, ปรัชญา ปิ่นมณี และ วิมล ประคัลภ์พงศ์. (2554). การคัดเลือกเทคนิคการพยากรณ์ ข้อมูลอนุกรมเวลาทางเศรษฐกิจ ด้วยการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพ. สยามวิชาการ, 12(2), 67-78.   การคัดเลือกเทคนิคการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาทางเศรษฐกิจ ด้วยการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพ

พิจิตร เอี่ยมโสภณา  ปรัชญา ปิ่นมณี  และ  วิมล ประคัลภ์พงศ์


7วิมล ประคัลภ์พงศ์. (2554). ตัวแบบวัดความมีประสิทธิภาพสูงสุดของธุรกิจ. สยามวิชาการ, 12(2), 79-86.   ตัวแบบวัดความมีประสิทธิภาพสูงสุดของธุรกิจ

วิมล ประคัลภ์พงศ์


8เกียรติศักดิ์ สิงโต  และ  สัมฤทธิ์ เทียนดำ. (2554). ระดับการเปิดกว้างทางการค้าของประเทศไทย. สยามวิชาการ, 12(2), 87-93.   ระดับการเปิดกว้างทางการค้าของประเทศไทย

เกียรติศักดิ์ สิงโต  และ  สัมฤทธิ์ เทียนดำ


9ญาณี นาคประสม  และ  ฉัตรวรัญ องคสิงห์. (2554). ภาพลักษณ์ประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวในทัศนคติของนักศึกษาจีน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน. สยามวิชาการ, 12(2), 94-112.   ภาพลักษณ์ประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวในทัศนคติของนักศึกษาจีน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเฉิงตูมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ญาณี นาคประสม  และ  ฉัตรวรัญ องคสิงห์


10สุภาวดี คงมาก. (2554). ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไทย ต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. สยามวิชาการ, 12(2), 113-123.   ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไทย ต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

สุภาวดี คงมาก


วารสารสยามวิชาการ ปีที่ 12 เล่มที่ 2 ฉบับที่ 19 พ.ย. 2554 – ก.พ. 2555 Siam Academic Review Vol. 12 No.2 Issue 19 Nov 2011 -Feb 2012

วารสารสยามวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202 อีเมล: pichit@siam.edu เว็บไซต์: http://www.basiamjournal.org

โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202
Email : pichit@siam.edu

Facebook: มหาวิทยาลัยสยาม คณะบริหารธุรกิจ @ba.siam.edu

สยามวิชาการ ปีที่12 ฉบับที่19 2554

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “สยามวิชาการ ปีที่12 ฉบับที่19 ปี 2554”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editorial Review

สยามวิชาการ (SIAM ACADEMIC REVIEW)

เป็นวารสารวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน การธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ตลอดจนเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาข้างต้นของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ผู้จัดการ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ และผู้โฆษณา

ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สิปปภาส พรสุขสว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ สุธรรม พงศ์สำราญ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ อวเกียรติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา มหาวิทยาลัยสยาม
วิมล ประคัลภ์พงศ์ มหาวิทยาลัยสยาม

สยามวิชาการ ปีที่18 ฉบับที่30 2560

You may also like…