สยามวิชาการ ปีที่15 ฉบับที่25 พ.ย.2557-ก.พ.2558

1กิตติพงศ์ กุลโศภิน. (2558). ปัจจัยทางด้านการตลาดในการสร้างตราสินค้าของสโมสรทีมฟุตบอลในประเทศไทย. สยามวิชาการ, 15(2), 1-18.   ปัจจัยทางด้านการตลาดในการสร้างตราสินค้าของสโมสรทีมฟุตบอลในประเทศไทย

กิตติพงศ์ กุลโศภิน


2รุ่งโรจน์ สงสระบุญ. (2558). รูปแบบคุณภาพการให้บริการสุขภาพในโรงพยาบาลเอกชน. สยามวิชาการ, 15(2), 19-28.   รูปแบบคุณภาพการให้บริการสุขภาพในโรงพยาบาลเอกชน

รุ่งโรจน์ สงสระบุญ


3ดิเรก อัสถิ, ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์  และ  อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์. (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษในเขตภาคกลาง. สยามวิชาการ, 15(2), 29-46.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อ
และกระดาษในเขตภาคกลาง

ดิเรก อัสถิ  ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์  และ  อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์


4ปรากรม วารุณประภา. (2558). ภาวะผู้นำด้านการบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 15(2), 47-67.   ภาวะผู้นำด้านการบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร

ปรากรม วารุณประภา


5เบญจวรรณ บวรกุลภา. (2558). ทัศนคติและความตั้งใจซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 15(2), 68-79.   ทัศนคติและความตั้งใจซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

เบญจวรรณ บวรกุลภา


6พระมหาธฤติ รุ่งชัยวิทูร. (2558). การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเชิงพุทธ. สยามวิชาการ, 15(2), 80-94.   การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเชิงพุทธ

พระมหาธฤติ รุ่งชัยวิทูร


7รังสรรค์ อินทน์จันทน์. (2558). การพัฒนาการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครปฐม. สยามวิชาการ, 15(2), 95-105.   การพัฒนาการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครปฐม

รังสรรค์ อินทน์จันทน์. (2558). การพัฒนาการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครปฐม. สยามวิชาการ, 15(2), 95-105.


8ณัฐนุช วณิชย์กุล และ ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2558). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการทัวร์พุทธภูมิ ของบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด. สยามวิชาการ, 15(2), 106-121.   ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการทัวร์พุทธภูมิของบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด

ณัฐนุช วณิชย์กุล และ ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2558). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการทัวร์พุทธภูมิของบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด. สยามวิชาการ, 15(2), 106-121.


9ณิชาภา เทียมทิพร และ สุดธิดา ขำพวง. (2558). การศึกษาแนวทางพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสำนักงาน ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนไทย. สยามวิชาการ, 15(2), 122-138.   การศึกษาแนวทางพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสำนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนไทย

ณิชาภา เทียมทิพร และ สุดธิดา ขำพวง


วารสารสยามวิชาการ ปีที่ 15 เล่มที่ 2 ฉบับที่ 25 พ.ย. 2557 – ก.พ. 2558 Siam Academic Review Vol. 15 No.2 Issue 25 Nov 2014 -Feb 2015

วารสารสยามวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202 อีเมล: pichit@siam.edu เว็บไซต์: http://www.basiamjournal.org

โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202
Email : pichit@siam.edu

Facebook: มหาวิทยาลัยสยาม คณะบริหารธุรกิจ @ba.siam.edu

สยามวิชาการ ปีที่15 ฉบับที่25 พ.ย.2557-ก.พ.2558

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “สยามวิชาการ ปีที่15 ฉบับที่25 พ.ย.2557-ก.พ.2558”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editorial Review

สยามวิชาการ (SIAM ACADEMIC REVIEW)

เป็นวารสารวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน การธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ตลอดจนเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาข้างต้นของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ผู้จัดการ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ และผู้โฆษณา

ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สิปปภาส พรสุขสว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ สุธรรม พงศ์สำราญ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ อวเกียรติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา มหาวิทยาลัยสยาม
วิมล ประคัลภ์พงศ์ มหาวิทยาลัยสยาม

สยามวิชาการ ปีที่18 ฉบับที่30 2560

You may also like…