สยามวิชาการ ปีที่13 ฉบับที่20 ปี 2555

1ทวีเกียรต์ ประพฤทธิ์ตระกูล. (2555). ตัวแบบการจัดการองค์การเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์. สยามวิชาการ, 13(1), 3-20.   ตัวแบบการจัดการองค์การเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ทวีเกียรต์ ประพฤทธิ์ตระกูล


2เบญจวรรณ บวรกุลภา. (2555). การพัฒนากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยในแหล่งท่องเที่ยวภาคกลางตอนล่าง. สยามวิชาการ, 13(1), 21-34.   การพัฒนากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยในแหล่งท่องเที่ยวภาคกลางตอนล่าง

เบญจวรรณ บวรกุลภา


3Limsiritong, K.,  Limsiritong, N.,  and  Kattiyapornpong, U. (2012). Perceived service quality and satisfaction of a fitness club at Port Stephen,Australia. Siam Academic Review, 13(1), 35-42.   Perceived Service Quality and Satisfaction of a Fitness Club at Port Stephen, Australia

Limsiritong, K.,  Limsiritong, N.,  and  Kattiyapornpong, U.


4Panyasiri, C. (2012). Beyond management fashions : Perspectives from symbolic – Interpretive and postmodernism. Siam Academic Review, 13(1), 43-58.   Beyond Management Fashions : Perspectives From Symbolic – Interpretive and Postmodernism

Panyasiri, C.


5กฤษณฤทธิ์ จะยี. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม.สยามวิชาการ, 13(1), 59-66.   ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม

กฤษณฤทธิ์ จะยี


6พระคำพุด จิตตะพอน. (2555). พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนลาดหญ้า กรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 13(1), 67-82.   พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนลาดหญ้า กรุงเทพมหานคร

พระคำพุด จิตตะพอน


7พระมหาบัว ปิยวณฺโณ, อุษณีย์ เจริญพิพัฒน์ผล และ  บุญส่ง หาญพานิช. (2555). การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาภาคกลาง. สยามวิชาการ, 13(1), 83-92.   การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนการกุศล ของวัดในพระพุทธศาสนาภาคกลาง

พระมหาบัว ปิยวณฺโณ (ศรีสมบัติ)  อุษณีย์ เจริญพิพัฒน์ผล  บุญส่ง หาญพานิช


8สมชาย สุเทศ. (2555). การบริหารการจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบล ในจังหวัดนครปฐม. สยามวิชาการ, 13(1), 93-102.   การบริหารการจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดนครปฐม

สมชาย สุเทศ


9นรเสฏฐ์ นาคภัทระพงศ์. (2555). การบริหารจัดการกระทรวงมหาดไทยของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ. สยามวิชาการ, 13(1), 103-122.   การบริหารจัดการกระทรวงมหาดไทยของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

นรเสฏฐ์ นาคภัทระพงศ์


10พีรพงศ์ รำพึงจิตต์. (2555). การพัฒนาองค์การภาครัฐยุคใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. สยามวิชาการ, 13(1), 123-140.   การพัฒนาองค์การภาครัฐยุคใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

พีรพงศ์ รำพึงจิตต์


11สุภาณี อินทน์จันทน์. (2555). การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อยกระดับกลุ่มหัตกรรม OTOP จังหวัดสมุทรสาคร. สยามวิชาการ, 13(1), 141-154.   การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อยกระดับกลุ่มหัตกรรม OTOP จังหวัดสมุทรสาคร

สุภาณี อินทน์จันทน์


วารสารสยามวิชาการ ปีที่ 13 เล่มที่ 1 ฉบับที่ 20 ก.ค. 2555 – ต.ค. 2555 Siam Academic Review Vol. 13 No.1 Issue 20 Jul 2012 -Oct 2012

วารสารสยามวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202 อีเมล: pichit@siam.edu เว็บไซต์: http://www.basiamjournal.org

โทรศัพท์: 0-2457-0068 ต่อ 5202
Email : pichit@siam.edu

Facebook: มหาวิทยาลัยสยาม คณะบริหารธุรกิจ @ba.siam.edu

สยามวิชาการ ปีที่13 ฉบับที่20 2555

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “สยามวิชาการ ปีที่13 ฉบับที่20 ปี 2555”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editorial Review

สยามวิชาการ (SIAM ACADEMIC REVIEW)

เป็นวารสารวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน การธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ตลอดจนเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาข้างต้นของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ผู้จัดการ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ และผู้โฆษณา

ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สิปปภาส พรสุขสว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ สุธรรม พงศ์สำราญ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ อวเกียรติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา มหาวิทยาลัยสยาม
วิมล ประคัลภ์พงศ์ มหาวิทยาลัยสยาม

สยามวิชาการ ปีที่18 ฉบับที่30 2560

You may also like…