การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและการเรียนรู้ของเด็กมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

1มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮ์, ชนิตา รักษ์พลเมือง และ พรรณี บุญประกอบ. (2560). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและการเรียนรู้ของเด็กมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 7(13), 45-58.   การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและการเรียนรู้ของเด็กมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮ์, ชนิตา รักษ์พลเมือง และ พรรณี บุญประกอบProfessor Emeritus Dr.Chanita Rukspollmuang

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและการเรียนรู้ของเด็กมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้


ABSTRACT

This research aimed to analyze parental involvement in education to develop thinking and learning skills of Muslim children in three southern border provinces. Participatory Action Research (PAR) was employed in this research using focus-group discussion technique. Fifty-one parents (Pattani 17 people, Yala 21 people, and Narathiwat 13 people) were purposively selected to participate in this study. It was found that parental involvement in education to develop thinking and learning skills of Muslim children involved 5 categories namely (1) parenting, (2) home-based learning, (3) collaborating with the school, (4) community involvement, and (5) self-Improvement and parental education. There were ten conditions related to the involvement, namely, (1) knowledge, (2) time, (3) family relationship (4) role model (5) continuity, (6) ICT skills, (7) commitment, (8) home environment, (9) parent-school relationship, and (10) parent-community relationship.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและการเรียนรู้ของเด็กมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editorial Review

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 22

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ชื่ออังกฤษ Faculty of Communication Arts Siam University
ที่อยู่ 235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร 10163
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2532
ผู้อำนวยการ รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
วารสาร นิเทศสยามปริทัศน์
สีประจำคณะ สีน้ำเงิน
สัญลักษณ์ กล้องถ่ายรูปและฟิล์ม