การออกแบบและทดสอบวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟส

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการออกแบบและทดสอบวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟส ซึ่งใช้ชุดสวิทซ์สองทิศทาง 4 ชุด ประกอบด้วย ไอจีบีทีไดโอดกำลัง เป็นสวิทซ์ตัดต่อในวงจรกำลังหลัก วงจรเมตริกซ์คอนเวอรืเตอร์นี้สามารถแปลงค่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายแบบไซน์นูซอยดอลหนึ่งเฟสไปเป็นค่าแรงดันไฟฟ้าในรูปแบบของคลื่นพีดับบลิวเอ็มที่สามารถปรับค่าได้ โดยการปรับค่าความถี่การสวิทซ์ที่สัญญาณควบคุมและอัตราการม็อดได้ที่ค่า 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, และ 1.0 ความถี่เอาท์พุทสามารถปรับค่าได้ที่ค่า 12.5Hz, 25Hz, 50Hz, และ 100Hz ที่จำนวนพัลส์ 3 และ 5 พัลส์ต่อครึ่งไซเคิล โดยทำการทดสอบกับโหลดตัวต้านทานต่ออนุกรมกับตัวเหนี่ยวนำ ผลการทดสอบได้ทำการวัดรูปคลื่นแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าด้านอินพุธและเอาท์พุทด้วยการจำลองโดยใช้โปรแกรม MATTLAB/Simulink และการทดลองจริง รวมทั้งการทำการวัดค่าประสิทธิภาพของวงจรด้วย

คำสำคัญ: เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ เอซีทูเอซี คอนเวอร์เตอร์ พีดับบลิวเอ็ม คอนเวอร์เตอร์.


Abstract

This paper presents the design and testing of a single phase matrix converter using 4-unit of bidirectional IGBT-power Diodes as main power switching devices. The converter can directly convert the utility I-phase sinusoidal supply voltage into a variable voltage of variable voltage of variable PWM pattern by adjusting the switching frequency of the control signal and modulation index of the PWM control signal. The modulation indexes are 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, and 1.0. The numbers of the pulse are 3 and 5 per half cycle. Waveforms of input and output voltages and currents of the matrix converter for a given simulation with MATLAB/Simulink program and experimental are observed. moreover. the efficiency is measured.

Keyword: Matrix Converter, AC to AC converter, PWM converter.


งานที่อ้างถึง/Bibliography

ประสพโชค โห้ทองคำ และสุดาพร อร่ามรุณ. (2561). การออกแบบและทดสอบวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟส. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41. (หน้า 217-220). อุบลราชธานี: ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.


Prasopshok  Hothongkham, & Sudaporn Aramroon. (2018). Design and Tested of Single-Phase Matrix Converter. The 41st Electrical Engineering Conference (EECON-41) (pp.217-220). Ubon Ratchathani University and Sripatum University.

 

การออกแบบและทดสอบวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟส
Design and Tested of Single-Phase Matrix Converter

โดย อาจารย์ประสบโชค โห้ทองคำ และอาจารย์สุดาพร อร่ามรุณ
Prasopshok  Hothongkham and Sudaporn Aramroon


การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 ประจำปี พ.ศ. 2561
The 41st Electrical Engineering Conference
จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยศรีปทุม
21-23 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

Link to The 41st Electrical Engineering Conference (EECON-41)

Link to Research System Siam.edu: http://www.research-system.siam.edu/2013-12-20-04-26-42/6086-2013-12-20-05-58-344

Link to Inter Siam.edu: https://www.inter.siam.edu/article/design-and-tested-of-single-phase-matrix-converter/

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “การออกแบบและทดสอบวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟส”

Your email address will not be published. Required fields are marked *